Krásy severní Itálie, Umbrie a San Marino

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: autobusemdoprava: autobusem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

STŘEDOVĚKÁ MĚSTA, PAMÁTKY UNESCO A MOŘE Oblíbený a zajímavý zájezd s výlety za poznáním jedinečné Itálie a hotel u moře. Formou výletů pak navštívíme skvosty severní Itálie - renesanční paláce, historická města. Umbrii navštívíme Perugii, Assisi, shlédneme hory Apenin, údolí, vinice a především malá středověká města na kopcích a úžasný venkov. Kraj Marche nám nabídne Urbino. Koupat se budeme v Jaderském moři, ochutnáme zdejší vyhlášená vína a speciality. Program plný poznání ale i relaxace s ubytováním v hotelu u moře.

Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: V podvečerních hodinách odjezd z ČR do Itálie (cca 22:30 hod. překročení hranic z ČR).
2. den: Ráno přijedeme do VERONY (UNESCO), městské hradby, bazilika sv. Zena, římský amfiteátr, Juliin dům, paláce významných rodů. Následuje jezero LAGO DI GARDA , krátká prohlídka městečka SIRMIONE , střeženého hradem a spoustou římských zřícenin. Odjezd na ubytování do přímořského letoviska.
3. den: Pobyt u moře, pro zájemce je připravena dopolední prohlídka RIMINI , historické centrum města - dóm, fontána della Pigna, římský oblouk, most z doby císaře Augusta, Piazza Cavour. Odpoledne pobyt u moře.
4. den: Formou fakultativního výletu navštívíme metropoli Umbrie, město PERUGIA , atmosféra doby etruské, římské i středověku. Historické centrum, katedrála sv. Lorenze, Velká fontána, Palazzo dei Priori, středověké uličky, Arco Etrusko, Etruská hrobka Volumniů – Ipogoe dei Volummi. Odpoledne ASSISI , rodiště sv. Františka v kopcích Apeninského pohoří, scenérie terasovitě postavených domků, dominanta města bazilika sv. Františka (UNESCO) s freskami od Giotta, Lorenzettiho, kaple sv. Martina a středověké centrum, náměstí s kašnami, bazilika sv. Kláry, kostel sv. Petra, Oretorio dei Pellegrini – hospic pro poutníky aj.
5. den: Formou fakultativního výletu navštívíme městečko FAENZA, které se stalo synonymem pro fajáns, typická faenzská majolika se tu dodnes vyrábí v bezpočtu malých továren, prohlídka vč. muzea s jednou s největších sbírek keramiky v Itálii. Následuje RAVENNA (UNESCO), významné přístavní středisko proslavené krásnými raně křesťanskými církevními mozaikami, ale i starými uličkami, krámky a tichými náměstími.
6. den: Pobyt u moře, individuální volno.
7. den: Celodenní výlet za poznáním klenotu renesanční architektury města URBINO (UNESCO), rodiště malíře a stavitele Raffaela Santiho, předního malíře italské renesance, Palazzo Ducale, historické centrum s řadou kostelů, rodný dům malíře Raffaela. Odpoledne SAN MARINO plné památek, muzeí a uměleckých děl. V podvečer návrat na ubytování.
8. den: Ráno odjedeme k návštěvě kulinářského města BOLOGNA , středověké panorama, paláce z červených cihel, renesanční věže, nejstarší evropská univerzita. FERRARA (UNESCO), město s bohatou minulostí dynastie d´Este, historické centrum, ferrarský dóm, hradní sídlo Estetů Castello Estense. Ubytování v oblasti.
9. den: Ráno příjezd do benátského přístavu Fusina. Celodenní lodní výlet za klenoty BENÁTSKÉ LAGUNY . Plavba mezi ostrovy benátského venkova na půvabné BURANO , ostrov pestrobarevných domků a ruční výroby krajek. Poté prohlídka historického města BENÁTKY (UNESCO) s průvodcem, Piazza S. Marco s úchvatnou bazilikou - vzpomínka na spojení Benátek s Byzancí, triumf gotické architektury Dóžecí palác – symbol slávy a moci Benátek s krásným podloubím ve stylu benátské gotiky, Kampanila - možnost vyjet výtahem na zvonici s vyhlídkou, která ilustruje, proč se o Benátkách hovoří jako o městu ostrovů, Canal Grande a okázalé paláce, tržnice, Basilica dei Frari (františkánský klášterní kostel s díly Tiziana, Belliniho i Donatella). Projdeme se benátskými uličkami s paláci, kostely, mosty, až ke slavnému mostu Ponte Rialto, nejstarší benátský most vedoucí přes Velký kanál. V podvečer návrat lodí k busu a odjezd domů.
10. den: Předpokládaný návrat do republiky v ranních hodinách.

Cena obsahuje

 • doprava autobusem
 • 7x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 6x Rimini, 1x oblast Benátek
 • 7x snídaně
 • průvodce

Cena neobsahuje

 • pobytovou taxu
 • lodní dopravu a vstupní taxu do Benátek
 • fakult. výlety
 • vstupné (celkem cca 170 Euro / os.)

Fakultativně

 • 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 5500 Kč)
 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 400 Kč)
 • fakultativní výlet 4. den (Perugia - Assisi., min. 22 os.) (příplatek: 700 Kč)
 • fakultativní výlet 5. den (Faenza - Ravenna, min. 22 os.) (příplatek: 300 Kč)
 • 7x večeře (příplatek: 3500 Kč)

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů